دورنمای شهر راز با پنجاه و پنجمین شهردار

سه و هفت دهم درصد دانش آموزان فارس «گل» را تجربه کرده اند
«خبرجنوب» نوشت: شیراز در 7 سال گذشته، یکپارچه یک کارگاه عمرانی بود که جبران عقب ماندگیهای چندین و چندساله شهر را کرد. شهردار تازه شیراز اما میگوید، در 4 سال آینده، شیراز به شهر «فضای سبز» و «فرهنگ» تبدیل میشود.

سه و هفت دهم درصد دانش آموزان فارس «گل» را تجربه کرده اند