رضا میرکریمی داور جشنواره فیلم مسکو شد

سهام عدالت جهانی شد
رضا میرکریمی فیلمساز ایرانی به عنوان یکی از چهار داور بخش اصلی رقابتی جشنواره مسکو انتخاب شد.

سهام عدالت جهانی شد