از «آتش‌به‌اختیار» چماق نسازیم

سرمربی والیبال بلژیک اینگونه معروف را تحسین کرد: کاش او بلژیکی بود!
اقدام آتش به اختیار در کلام و منطق رهبری، یعنی فعالیت‌های فرهنگی خودجوش، غیردستوری اما در چارچوب قانون و اخلاق. از این واژه چماق نسازیم.

سرمربی والیبال بلژیک اینگونه معروف را تحسین کرد: کاش او بلژیکی بود!