عشق به حافظ و سعدی دانشجویان گرجستانی را به شیراز آورد

روزنامه جوان:تحویل گرفتن ابراهیم یزدی توسط اصلاح طلبان،یعنی اینکه هم علی را حق می دانند هم معاویه را
«خبرجنوب» نوشت: رشته زبان و ادبیات فارسی را به عشق خواندن اشعار حافظ و سعدی به زبان مادری آن ها آموختم.

روزنامه جوان:تحویل گرفتن ابراهیم یزدی توسط اصلاح طلبان،یعنی اینکه هم علی را حق می دانند هم معاویه را