اولین باج افزاری که انسان می‌کشد

روحانی:10بارخواستند شبکه‌های اجتماعی راببندند،برابرشان ایستادم/شعارمردم:آزادی اندیشه گازانبری نمیشه
شیوع بدافزار واناکریپتور نسخه 2 روی سیستم‌های به روزنشده بهداشت و درمان انگلیس نشان می‌دهد انسان به‌طور غیرمستقیم می‌تواند توسط یک باج افزار کشته شود.

روحانی:10بارخواستند شبکه‌های اجتماعی راببندند،برابرشان ایستادم/شعارمردم:آزادی اندیشه گازانبری نمیشه