خداحافظی زودهنگام ایسوس با ساعت‌های هوشمند

رای اتوبوسی!
تأمین کنندگان تایوانی خبردادند ایسوس فناوری‌های پوشیدنی را به دلیل تقاضای کم بازار کنار می‌گذارد.

رای اتوبوسی!