نصب بنر، پوستر و بیلبورد تبلیغات خارج از ستادها غیر قانونی است

راه اندازی ستاد صنعت نفت و انرژی دکتر روحانی
دادستان کرج نصب هرگونه بنر، پوستر و بیلبورد تبلیغات خارج از ستادهای تعیین شده را تخلف انتخاباتی و جرم دانست و از برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

راه اندازی ستاد صنعت نفت و انرژی دکتر روحانی