ورزشگاه آزادی؛ آن شب که خاطره بارید

رامین، معمای بزرگ پرسپولیس!
مثل ورق زدن یک دفترچه خاطرات… فقط آن‌هایی که پای یک بازی فوتبال فریاد می زنند و یا اشک می‌ریزند می‌توانند درک کنند که هر بازی فوتبال شناسه بخشی از زندگی می‌شود…

رامین، معمای بزرگ پرسپولیس!