مبارزه با تروریسم در گروی هم‌بستگی ملی

دولت چند میلیون تن گندم خریده است؟
حملات اخیر داعش در تهران، بخشی از جنگ‌های سبوعانه‌ی تروریسم جهانی بود که ایران را هم دربرگرفت.

دولت چند میلیون تن گندم خریده است؟