فیلم | پرواز خودرو هنگام تعقیب و گریز پلیس

دور چهارم مذاکرات ژنو به پایان رسید
تعقیب یک خودروی مشکوک توسط پلیس به مسابقه اتومبیل رانی بدل شد، به گونه ای که خودرو قبل از واژگونی درهوا پرواز کرد.

دور چهارم مذاکرات ژنو به پایان رسید