ممنوع شدن تردد خودرو در پیرامون دریاچه «شورابیل» اردبیل

دوربین کنترل سرعت در یکصد نقطه استان کرمان نصب می شود
مهر نوشت: با هدف تبدیل پیرامون دریاچه شورابیل به جاده سلامت، تردد خودرو در اطراف دریاچه به صورت تدریجی ممنوع خواهد شد.

دوربین کنترل سرعت در یکصد نقطه استان کرمان نصب می شود