ایران به گاز ترکمنستان بی‌نیاز می‌شود

دوباره شایعه ایتالیایی درباره پیوستن سردار به لاتزیو
رضا پدیدار گفت:« افتتاح این خط لوله می تواند در آینده صادرات گاز ایران به کشورهای دیگر نیز نقشی مهم داشته باشد.»

دوباره شایعه ایتالیایی درباره پیوستن سردار به لاتزیو