تصاویر | شصت و نهمین سالگرد روز نکبت در فلسطین

دعوت خانه سینما برای حضور در انتخابات
روز نکبت نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و استقلال اسرائیل در سال ۱۳۲۷ استفاده کرده و در آن روز عزا می‌گیرند. تصاویر زیر مربوط به تظاهرات فلسطینی‌ها در شصت و نهمین سالگرد روز نکبت است.

دعوت خانه سینما برای حضور در انتخابات