اشتباه استراتژیک وزارت ورزش و پاسخ زشت فدراسیون کشتی

داعش مسئولیت حمله تروریستی به روسیه را بر عهده گرفت
وزارت ورزش و فدراسیون کشتی علیه یکدیگر بیانیه منتشر کردند.

داعش مسئولیت حمله تروریستی به روسیه را بر عهده گرفت