عربستان بخش شیعه‌نشین شهر العوامیه را تخریب کرد

داستان۵۰۰ میلیونی که ربیعی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرد
واحد مرکزی خبر نوشت: مقامات سعودی از تکمیل روند تخریب منطقه ای در شهر العوامیه شیعه نشین خبر دادند.

داستان۵۰۰ میلیونی که ربیعی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرد