عکس | صف طولانی بزها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

داستانک رمضان ۱/ کباب
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از حرکت گله بزها و چوپان در زمین پر از برف در ترکیه اختصاص یافته است.

داستانک رمضان ۱/ کباب