صفحه اول روزنامه های 4شنبه15شهریور96

خوسف و بیرجند در خراسان جنوبی لرزید
مطبوعات امروز سوژه های متعددی را در صفحه اول خود تیتر کرده اند اما نتیجه بازی ایران و سوریه از مهمترین تیترهاست.

خوسف و بیرجند در خراسان جنوبی لرزید