تصاویر | بمباران لندن توسط آلمان نازی با ۴۳ هزار کشته

۷۷ سال پیش در چنین روزی لندن پایتخت انگلیس هدف بمباران از سوی آلمان نازی قرار گرفت. بمباران شبانه لندن توسط نیروی هوایی آلمان (لوفت وافه) از هفتم سپتامبر ۱۹۴۰ آغاز شد و ۵۷ شب متوالی طول کشید و تلفات و زیان‌های سنگین به بار آورد.