تشکیل خانه احزاب در استان و سازماندهی احزاب سیاسی

خـانه به دوشی آوارگـان آب
مدیر کل سیاسی و انتخابات لرستان از راه اندازی خانه احزاب در اواخر مهر ماه خبر داد.

خـانه به دوشی آوارگـان آب