حکم قصاصِ قاتلی که در زندان مخفی شده بود

حمایت دایی از مربیگری نکونام
ایران نوشت:جنایتکار فراری که 9سال در زندان مخفی شده بود با حکم قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.

حمایت دایی از مربیگری نکونام