اماواگرها بر سر تحلیف روحانی/یک سلفی دردسرساز

حسن هاشمی: اگر شرکای وزارت بهداشت خوب عمل نکنند برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شویم
مراسم تحلیف تمام شد اما هنوز حواشی و اماواگرهایش پابرجا باقی مانده است.

حسن هاشمی: اگر شرکای وزارت بهداشت خوب عمل نکنند برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شویم