وقتی کاندیداها، به مسجد هم رحم نمی کنند!

حال‌ و هوای نامزدها، یک‌ هفته مانده به روز اخذ رأی
برخی کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر صحنه زشتی را برای تبلیغات خود رقم زده اند.

حال‌ و هوای نامزدها، یک‌ هفته مانده به روز اخذ رأی