دانشگاه بیرجند در فهرست موسسات برتر دنیا قرار گرفت

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، پیام آور صلح و دوستی است
نام دانشگاه بیرجند در فهرست موسسات برتر دنیا که توسط موسسه آموزش عالی تایمز در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، قرار گرفت.

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، پیام آور صلح و دوستی است