خرید مستقیم از آمازون با همکاری شرکت پست بین المللی PDE

جزئیات نامه نگاری نعمت زاده با مجلس
سالهاست که خرید از آمازون و برقراری ارتباط مستقیم با برخی از شرکتهای خارجی برای مردم ایران یک معضل جدّی است.

جزئیات نامه نگاری نعمت زاده با مجلس