هکرها چگونه به ایمیل مایک پنس معاون ترامپ دستبرد زدند؟

جدیدترین هنرنمایی ترامپ!
هکرها با هک سرور AOL سال گذشته توانستند ایمیل‌های مایک پنس معاون ترامپ را به سرقت برند.

جدیدترین هنرنمایی ترامپ!