آهنگران: کسی که دستاوردهای تیم مذاکره کننده را حفظ کند

تکرار نام‌هایی که به حمایت از روحانی برخاسته‌اند
پاسخ محمدعلی آهنگران فعال اصلاحطلب به این سوال که پیروزی کدامیک از نامزدها بیشتر به نفع سیاست خارجی کشور است؟

تکرار نام‌هایی که به حمایت از روحانی برخاسته‌اند