74 میلیون تومان ناقابل بدهید و الکلاسیکو را تماشا کنید!

توضیحات افشارزاده در خصوص تصادف خطرناکش/یک لحظه خوابم برد
تیم های بارسلونا و رئال مادرید قرار است در کشور آمریکا باهم دیدار کنند.

توضیحات افشارزاده در خصوص تصادف خطرناکش/یک لحظه خوابم برد