خانواده های شهدا و ایثارگران منشا خدمات ارزنده ای برای کشور بوده اند

تمرینات تیم ملی کونگ فوتوآی سنتی در ارومیه برای اعزام به باکو
دادستان عمومی و انقلاب آبادان گفت: خانواده های شهدا و ایثارگران منشا خدمات ارزنده ای برای کشور بوده اند.

تمرینات تیم ملی کونگ فوتوآی سنتی در ارومیه برای اعزام به باکو