قالیباف، و وعده های موهومش

تمامی بازی‌های این دوره از مسابقات برای ما حکم فینال را دارد
اعتماد نوشت:برای اقدام یکی از نامزدهای انتخابات در راه‌اندازی یک سایت برای ثبت‌نام بیکاران چه نامی می‌توان نهاد؟

تمامی بازی‌های این دوره از مسابقات برای ما حکم فینال را دارد