وقتی ساکت تیم داشت!

تفاهم‌نامه‌ی ۶۱۰۰میلیاردریالی برای توسعه سیستان و بلوچستان
در روزهای گذشته نقل قولی از محمدرضا ساکت منتشر شده که زمانی که ساکت مدیر تیم سپاهان بود آن را گفته بود.

تفاهم‌نامه‌ی ۶۱۰۰میلیاردریالی برای توسعه سیستان و بلوچستان