منشور کوروش و تمدن هخامنشی برای ما امتیاز بود یا مایه ننگ؟/ پاسخ یک روحانی را بخوانید

تغییر در بزرگترین بازار هواپیمایی تا ۵ سال آینده
عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌اسلامی گفت: هویت تاریخی و تمدنی برای امروز ما یک امتیاز است. انکار گذشته و بازگشت به گذشته زیبنده یک ملت متمدن نیست.

تغییر در بزرگترین بازار هواپیمایی تا ۵ سال آینده