پرداخت خسارت آتش سوزی 5.5 میلیارد ریالی از سوی بیمه آسیا

تصاویر | چهره اعضای قبایل آفریقایی در قرن ۲۱
مدیریت بیمه آسیا استان زنجان خسارت آتش سوزی 5.5 میلیارد ریالی شرکت کاویان البرز پارس را در حضور فرماندار خرمدره پرداخت کرد.

تصاویر | چهره اعضای قبایل آفریقایی در قرن ۲۱