60 مدرسه در لرستان ساخته می‌شود

تصاویر | پایان ۵ ماه سرگردانی ۲ زن در اقیانوس
مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست با خبرگزاری های لرستان خبر داد: در استان 68 مدرسه خشتی، 18 مدرسه شپه کپری، 27 مدرسه کپری ،181مدرسه کانکسی و 86 مدرسه چادری وحود دارد.

تصاویر | پایان ۵ ماه سرگردانی ۲ زن در اقیانوس