سردار تست پزشکی داد که برگردد!

تصاویر | هنرمندان در اکران خصوصی «اکسیدان»
سردار بعد از دو فصل بازی در روستوف دارد به روبین کازان برمی‌گردد!

تصاویر | هنرمندان در اکران خصوصی «اکسیدان»