بعد از فرهاد مجیدی،مهدی رحمتی هم برای برزای نوشت!

ساعاتی بعد از فرهاد مجیدی ، مهدی رحمتی هم برای بهنام برزای نوشت.