راز تخریب‌های زنجیره‌ای عارف

تصاویر | نهنگ ۱۲ متری ۱۰ تنی که در ساحل خلیج فارس به گل نشست
علیرضا خامسیان

تصاویر | نهنگ ۱۲ متری ۱۰ تنی که در ساحل خلیج فارس به گل نشست