تصاویر | کلبه های جنگلی چالدره در حوالی «دوهزار»

تصاویر | زیباترین سواحل دنیا در شکاف صخره‌ها
پارک زیبای جنگلی چالدره در ۱۸ کیلومتری مسیر تنکابن به «دو هزار» با ۹۴ هکتار مساحت در میان دلتای دو رود سه هزار و دو هزار و محل اتصال آنها با درخت‌های بلند و کلبه‌های جنگلی‌اش قرار گرفته است.

تصاویر | زیباترین سواحل دنیا در شکاف صخره‌ها