کنترل وکاهش جرم در استان اردبیل

تصاویر | آیین سنتی چراغ برات در استان خراسان رضوی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل در جمع پژوهشگران اردبیلی با بیان اینکه تشکیل پرونده های کیفری در استان 6درصد کاهش یافته است،گفت:علت این موفقیت فراهم شدن کار گروهی بین دستگاه های اجرایی استان است.

تصاویر | آیین سنتی چراغ برات در استان خراسان رضوی