همایش روز جهانی نابینایان و عصای سفید در استان

تشکیل خانه احزاب در استان و سازماندهی احزاب سیاسی
همایش روز جهانی نابینایان و عصای سفید در سالن شقایق اداره کل بهزیستی لرستان برگزار شد.

تشکیل خانه احزاب در استان و سازماندهی احزاب سیاسی