موزه تاریخ علوم اردبیل موزه برتر کشور شد

تشریح عملکرد ثبت احوال استان در دولت تدبیر و امید
موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی برای دومین سال پیاپی به عنوان موزه برتر کشور از سوی شورای کمیته ملی موزه های ایران(ایکوم) انتخاب شد.

تشریح عملکرد ثبت احوال استان در دولت تدبیر و امید