راه مرگ از جاده های فارس می گذرد

ترمینال خرم آباد استانداردهای لازم را ندارد / شهرداری باید تعیین تکلیف کند
«خبرجنوب» نوشت: عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلامت فارس گفت: مهندسی جاده باید به گونهای باشد که خودرو واژگون نشده و خطای انسانی به مرگ منتهی نشود.

ترمینال خرم آباد استانداردهای لازم را ندارد / شهرداری باید تعیین تکلیف کند