انتشار اوراق ارزی برای جذب سرمایه خارجی

تاثیرپذیری آلبرکامو از شیخ حسن خرقانی
مدیرعامل شرکت بورس گفت: شهریور ماه سال ۹۲، در قانون رفع موانع تولید، مجاز بودن افتتاح حساب برای سرمایه‌گذاران خارجی را عنوان کردیم که بررسی آن زمان برد، اما ما امیدواریم که ظرف چند ماه آینده این قانون هم، با اعمال برخی محدودیت‌ها به مرحله‌ی تصویب برسد.

تاثیرپذیری آلبرکامو از شیخ حسن خرقانی