آلودگی های انسانی و زمینی در مناطق مختلف شیراز باید شناسایی شود

برگزاری همایش بین المللی حافظه و میراث فرهنگی شرق و غرب در شیراز
«خبرجنوب» نوشت: رئیس مرکز پژوهشی زمین پزشکی دانشگاه شیراز بر ضرورت تعیین شاخص و ضرایب آلودگی های انسان زاد و زمین زاد در مناطق مختلف بوم سامانه های شیراز تاکید کرد.

برگزاری همایش بین المللی حافظه و میراث فرهنگی شرق و غرب در شیراز