مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان :بیکاری اعتقادات جامعه را مستقیما مورد هدف قرار می دهد!

برگزاری نشست تخصصی بررسی زیرساختها و امکانات اشتغال در حوزه آموزش فنی و حرفه ای در بروجرد
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان با تاکید به اهمیت اشتغال در دولت جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: بیکاری و عدم تامین معیشت ایمان و اعتقادات جامعه را مستقیما مورد هدف قرار می دهد، بنابراین در اولویت قرار گرفتن موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از الزامات برنامه ریزیهای اجتماعی و انسانی است.

برگزاری نشست تخصصی بررسی زیرساختها و امکانات اشتغال در حوزه آموزش فنی و حرفه ای در بروجرد