پیام انجمن خوشنویسان ایران به وزیر ارشاد

برگزاری آیین استقبال از ماه رمضان در اردبیل
انجمن خوشنویسان ایران در پیامی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر نیاز ایران و ملت به امنیت، صلح، مهربانی و آرامش تاکید کرد.

برگزاری آیین استقبال از ماه رمضان در اردبیل