عکس | نخستین شهردار تهران

«برون از دیده‌ها» در ارسباران شنیده می‌شود
میرزا عباس خان مهندس باشی ملقب به مشاور الدوله فرزند میرزا رضا فارغ التحصیل مدرسه نظامی فرانسه، در سال ۱۳۰۲ قمری به ریاست احتساب شهر تهران که وظیفه شهرداری نیز بود انتخاب شد.

«برون از دیده‌ها» در ارسباران شنیده می‌شود