بیشترین تردد مسافران نوروزی از شهرهای سرعین، نیر و نمین به ثبت رسیده است

برفی و بارانی بودن هوای روز طبیعت در اغلب مناطق استان اردبیل
مهر نوشت: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا هشتم فرودین ماه سال جاری بیشترین تردد مسافران نوروزی از شهرهای سرعین، نیر و نمین به ثبت رسیده است.

برفی و بارانی بودن هوای روز طبیعت در اغلب مناطق استان اردبیل