ایمان بخشایشی درگذشت

بررسی فعالیت های عرصه خدمت رسانی در مدیریت های توزیع برق گرمسار و آرادان
ایمان بخشایشی، شاعر جوان و غزلسرای خراسانی از دنیا رفت.

بررسی فعالیت های عرصه خدمت رسانی در مدیریت های توزیع برق گرمسار و آرادان