آعاز برداشت دانه روغنی کلزا در پلدختر

با خوردن لبنیات از دندانها محافظت کنید
رییس اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی پلدختر خبر داد: برداشت دانه روغنی کلزا از مزارع این شهرستان آغاز شد .

با خوردن لبنیات از دندانها محافظت کنید