عذرخواهی پیامکی یاغی‌های تمرین دیروز پرسپولیس

اینفوگرافیک | دستاوردهای حوزه درمان در طرح تحول سلامت
مسلمان و علیپور به خاطر اتفاقات پیش آمده در تمرین پرسپولیس از یکدیگر عذرخواهی کردند.

اینفوگرافیک | دستاوردهای حوزه درمان در طرح تحول سلامت